Svet staršev Vrtca

Predsednica sveta staršev vrtca je ga. Polona Koprivc.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

–       predlaga nadstandardne programe,

–       daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–       sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

–       razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–       obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–       voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe zavoda;

–       lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

–       v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

–       opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ENOTAODDELEKIME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA SS
VIDEMSONČKINASTJA ŽNIDARIČ
ZVEZDICEŠPELA POTOČNIK
OBLAČKISAMANTHA SARAH ŠTRAFELA
KAPLJICESABINA ŠERUGA
MAVRICEANDREJA JURGEC
LUNEPOLONA KOPRIVC
SNEŽINKESANDRA BELŠAK
LESKOVECBREZATINA VREČAR
GABERVANESSA PETEK
HRASTZVONKO KORPIČ
SELAMODRASUZANA KOZEL
RUMENADEJAN HEBAR
Dostopnost