Svet staršev Vrtca

Predsednica sveta staršev vrtca je ga. Polona Koprivc.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

–       predlaga nadstandardne programe,

–       daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–       sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

–       razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–       obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–       voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe zavoda;

–       lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

–       v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

–       opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Dostopnost