Cena vrtca

S pritiskom na spodnje povezave si lahko ogledate dokumente.

CENIK VRTCA

PLAČILO VRTCA

Ceno mesečnih programov v vrtcu krijejo starši in Občina. Občina krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno bivališče.

Plačilo staršev določi Center za socialno delo glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen, in določen razred na plačilni lestvici.

Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljajo za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na CSD za obdobje enega leta. Če med upravičenostjodo pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, šola izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je otrok vključen, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši imajo pravico do brezplačnega vrtca, če imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka.  Oproščeniso plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugodni socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

OSKRBNINA SE ZNIŽA V NASLEDNJIH PRIMERIH

  • Pri dnevnih odsotnostih se na podlagi pravočasne odjave − do 8.00 – odštejejo stroški prehrane. Možna je tudi elektronska odjava. (obrazec)
  • Pri daljši zdravstveni odsotnosti otroka (30 dni in več) z zdravniškim potrdilom – 25 odstotkov cene;
  • REZERVACIJE: koristijo jih lahko starši otrok, če bodo v času od 15. junija do 15. septembra otroci neprekinjeno odsotni 30 koledarskih dni. Plača se 50 odstotkov cene iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižane za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.

Vlogo morate oddati do 1. junija tekočega leta vodstvu vrtca.

STALEN IZPIS: Če se starši odločite za stalen izpis iz vrtca, morate izpolniti posebni obrazec, ki ga dobite v šoli ali na spletni strani, in ga oddati vodstvu vrtca. Izpolniti ga morate trideset dni pred predvidenim odhodom otroka iz vrtca.

Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Dostopnost