Pravice in obveznosti staršev in otrok:

 • Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.
 • V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.
 • Otrokom, vključenim v javne vrtce, država zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno rast.
 • Optimalen razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
 • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik, pravice do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu.
 • Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
 • Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

 • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s povdarkom na varstvo osebnih podatkov.
 • Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico in dolžnost postopno uvajati otroka v vrtec. Za način uvajanja se dogovorijo v vrtcu.
 • Starši lahko svoje interese uresničujejo s pomočjo Sveta staršev vrtca.
 • Starši so dolžni redno sporočati odsotnost svojega otroka v primeru nalezljive bolezni ali posebnosti zdravstvenega statusa otroka.
 • Starši otroka osebno oddajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. V primeru, da hodi kdo drug po otroka, naj starši oddajo pisno pooblastilo.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

 • Starši morate ob prvem sprejemu otroka v vrtec oddati potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju vašega otroka.
 • Vzgojiteljice ste dolžni obvestiti o posebnostih otrokovega zdravstvenega stanja, ki so pomembne za uspešno medsebojno sodelovanje.
 • V vrtec lahko pripeljete le zdravega otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih. V primeru nalezljive bolezni takoj obvestite odgovorno osebo. V vrtcu dajanje zdravil ni dovoljeno.
 • Redno morate sporočati vzroke izostanka otroka – do 8.15ure zjutraj.
 • Med urami dejavnosti (od 8.15 do 12.00) ne kličite po telefonu, če to ni res nujno!
 • Dosledno morate upoštevati Pravilnik o varnosti otrok, ki pravi, da lahko otroci prihajajo v vrtec in odhajajo domov le v spremstvu polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši s pisno izjavo. V takšnem primeru so starši v celoti odgovorni za varnost otroka na poti v vrtec in domov.
 • Pisno nas morate obvestiti, če po otroka pride oseba, ki je ne poznamo in je niste navedli v izjavi. otrok ne sme priti sam v igralnico, vedno ga morate predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.
 • Upoštevajte dnevni red vrtca. Prihod otrok je do 8.15. Vrata vrtca so med 8.15 in 12.00 uro zaklenjena zaradi varnosti otrok. V primerih neizogibnega kasnejšega prihoda uporabite domofon.
 • Zavedati se morate, da vrtec prevzame odgovornost za otroke le v času bivanja v vrtcu in na igriščih ter sprehodih.
 • Otrok naj si ob praznovanju svojega rojstnega dne doma izbere njemu najljubšo slikanico; z njeno vsebino obogatil otroke v skupini. Zraven lahko prinese kaj malega za pogostitev otrok, nikakor pa ne domačega peciva in tort (HACCP)
 • Otroci radi prihajajo v vrtec s “priboljškom”. Trudimo se, da bi v vrtcu zmanjšali uživanje sladkarij, prosimo, pomagajte nam pri tem. Če že res želi kaj prinesti, naj bo to raje sadje. Nikakor mu ne dajjate stvari, ki jih ne bo mogel deliti z drugimi (npr. 1. lizalko….)
 • Vsako spremembo naslova, zaposlitve, števila družinskih članov, telefonske številke int. sporočite vodstvu šole oz. vzgojiteljici v oddelku.
 • Otroka primerno oblecite in obujte, ker bo le tako varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu).
 • Igrače, ki jih otroci prinašajo v vrtec, so del doma. Nanje so navezani. Ne dovolite jim prinašati v vrtec nevarnih in dragih igrač ter drugih predmetov, ki vzbujajo agresijo. Za igrače, ki jih prinese otrok v vrtec, ne odgovarjamo.
 • O vseh problemih in težavah se pogovorite z vzgojiteljicami ali vodstvom vrtca.
 • Upoštevajte od 6 do 9 urni čas bivanja otroka v vrtcu. V ceni oskrbnine je upoštevano le 9-urno bivanje in ne več!
 • Redno in pravočasno plačujte svoj delež cene programa (najkasneje v osmih dneh po prejemu položnice).
 • Redno spremljajte vsa obvestila na oglasnih deskah, le tako boste na tekočem z vsemi novostmi.
Dostopnost